Prawo pracy, w tym Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela

Strona główna » Prawo pracy, w tym Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • reprezentację pracowników jak i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach:
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie,
  • roszczeń pracowniczych z tytułu mobbingu,
  • o zapłatę świadczeń pracowniczych,
  • o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy,
  • o uchylenie kar porządkowych,
 • opiniowanie i przygotowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy,
 • przygotowanie projektów umów o pracę,
 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie projektów umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy, w tym dokonywaniem zwolnień grupowych oraz restrukturyzacją zatrudnienia,
 • o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa oświatowego niezbędne w zarządzaniu szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami oświatowymi, w tym w sprawach z zakresu zatrudniania i zwalniania nauczycieli (na podstawie Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy) i pracowników administracyjnych, awansu zawodowego nauczycieli, kształcenia i dokształcania nauczycieli, kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, w tym regulaminów, statutów, instrukcji i procedur szkolnych i przedszkolnych,
 • reprezentowanie szkół oraz nauczycieli w pracowniczych sporach sądowych.

W naszej ofercie