Prawo cywilne

Strona główna » Prawo cywilne

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • windykację należności,
 • reprezentację klientów w sprawach:
  • o zapłatę, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. z tytułu szkód osobowych, z tytułu szkód rzeczowych i majątkowych, z tytułu błędów medycznych, związanych z wypadkami komunikacyjnymi),
  • o ochronę dóbr osobistych i związane z tym roszczenia,
  • związanych z dochodzeniem odszkodowań dotyczących wykonania, niewykonania, nienależytego wykonania umów oraz z tytułu czynów niedozwolonych,
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów występujących w obrocie gospodarczym, m.in. umów najmu, zlecenia, o dzieło, w tym z przeniesieniem praw autorskich, sprzedaży, dostawy, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, leasingu, cesji wierzytelności, poręczenia, zamiany,
 • reprezentację klientów w negocjacjach, w tym przygotowywanie projektów porozumień prowadzących do polubownego zakończenia sporów,
 • postępowania w przedmiocie ustanowienia/zasiedzenia służebności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości,
 • postępowania mające na celu ochronę posiadania i własności,
 • spory związane z współposiadaniem ruchomości jak i nieruchomości,
 • pomoc „frankowiczom”; zakres spraw frankowych obejmuje w szczególności:
  • weryfikację umowy kredytu hipotecznego indeksowanego bądź denominowanego do franka szwajcarskiego pod kątem podjęcia dalszych działań przez kredytobiorcę,
  • prowadzenie spraw o unieważnienie umowy kredytowej lub jej „odfrankowienie”.

W naszej ofercie